Shoqëria EUROSIG Kosovë mbyll vitin 2020

Shoqëria EUROSIG Kosovë mbyll vitin 2020 me performancë të kënaqshme në terma të treguesve të shëndetit financiar të biznesit,me normë likuiditeti të mjaftueshme si edhe parametra të aftësisë paguese dhe asete të lejuara-cilësore në mbulim të interesave të policmbajtësve, në përputhje të plotë me kërkesat ligjore në fuqi.