RAPORTET FINANCIARE

Viti 2010

Raporti i auditimit

Viti 2011

Raporti i auditimit

Viti 2012

Raporti i auditimit

Viti 2013

Raporti i auditimit

Viti 2014

Raporti i auditimit

Viti 2015

Raporti i auditimit anglisht

Raporti i auditimit  shqip

Viti 2016

Bilanci i gjendjes me 30.09.2016

Pasqyra e te Ardhurave me 30.09.2016

Treguesit Financiar me 30.09.16

Pasqyra e te Ardhurave me 31.12.16

Bilanci i gjendjes me 31.12.16

Treguesit Financiar me 31.12.16

Viti 2017

Bilanci i gjendjes me 31.03.17

Pasqyra e te Ardhurave me 31.03.17

Treguesit Financiar me 31.03.17

Bilanci i Gjendjes me 30.06.17

Pasqyra e te Ardhurave me 30.06.17

Treguesit Financiar me 30.06.17

Bilanci i Gjendjes  me 30.09.17

Pasqyra e te Ardhurave me 30.09.17

Treguesit Financiar me 30.09.17

Primet e Shkruara dhe Dëmet e Paguara sipas llojeve të sigurimeve me 30.09.17

BIlanci i Gjendjes me 31.12.17

Pasqyra e te Ardhurave me 31.12.17

Treguesit Financiar me 31.12.17

Viti 2018

Bilanci i Gjendjes 31.03.18

Pasqyra e te Ardhurave -31.03.18

Treguesit financiar 31.03.18

Raporti i Auditorit dhe PF 2017

Bilanci i Gjendjes 30.06.18

Pasqyra e te Ardhurave -30.06.18

Treguesit financiar 30.06.18

Bilanci i Gjendjes 30.09.18

Pasqyra e te Ardhurave -30.09.18

Treguesit financiar 30.09.18

Bilanci i Gjendjes 31.12.18

Pasqyra e te Ardhurave -31.12.18

Treguesit Financiar 31.12.18

Viti 2019

Bilanci i Gjendjes 31.03.19

Pasqyra e te Ardhurave -31.03.19

Treguesit financiar 31.03.18

Bilanci i Gjendjes 30.06.2019

Pasqyra e te Ardhurave -30.06.2019

Treguesit financiar 30.06.2019

Bilanci i Gjendjes 30.09.2019

Pasqyra e te ardhurave 30.09.2019

Treguesit financiar 30.09.2019

Bilanci i Gjendjes 31.12.2019

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 31.12.2019

Treguesit financiar 31.12.2019

Raporti i Auditorit dhe PF 2019

Viti 2020

Bilanci i Gjendjes 31.03.20

Pasqyra e Te Ardhurave dhe shpenzimeve 31.03.20

Treguesit Financiar 31.03.2020

Bilangji i gjendjes 30.06.20

Pasqyra e te Ardhurave dhe shpenzimeve 30.06.20

Treguesit Financiar 30.06.20

Bilanci i Gjendjes 30-09-2020

Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 30-09-2020

Treguesit Financiar 30-09-2020

Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 31.12.2020

Bilanci i Gjendjes 31.12.2020

Treguesit Financiare 31.12.2020