KONKURS PUNE

KONKURS PUNE

Nëse jeni në kërkim të një pune dinamike dhe interaktive, në një ekip të personave të suksesshëm, në një mjedis stimulues të punës i cili është i lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e profesionit tuaj, Kompania e Sigurimeve “Eurosig” Sh.a., fton të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në vendin e punës:

Drejtor i Departamentit Ligjor

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Udhëheqë, koordinon dhe përgjigjet për punën e Departamentit Ligjor
 • Udhëheqë aktivitetet ditore të stafit të Departamentit
 • Merret me hartimin/shqyrtimin e udhëzimeve, rregulloreve dhe akteve tjera
 • Sipas autorizimit, përfaqëson dhe mbron interesat e kompanisë para gjykatave dhe institucioneve tjera përkatëse
 • Jep mendim mbi çështjet juridike për të gjitha departamentet e kompanisë
 • Përpilon planet dhe strategjitë
 • Përcjellë rregullativën ligjore dhe analizon punën e Departamentit
 • Kryen optimizimin dhe kontrollin e procesit të punës
 • Harton rregullore, udhëzime dhe manuale për kompaninë
 • Përgatit kontrata, marrëveshje dhe dokumente tjera ligjore me të cilat sigurohet administrim efektiv dhe efikas i kompanisë
 • Këshillon menaxherët e lartë të kompanisë në lidhje me të gjitha çështjet ligjore
 • Mbikëqyrë procedurën e hartimit dhe përgatitjes së dokumentacionit ligjor që ka të bëjë me aktivitetin e kompanisë,
 • Identifikon dhe paraqet probleme të cilat paraqiten gjatë procesit të punës dhe propozon mënyrën e zgjidhjes së tyre
 • Përgjigjet për sigurimin dhe mbarëvajtjen e punës dhe detyrat e caktuara për Departamentin, në mënyrë që ato të zbatohen me efektivitet dhe në kohë sipas legjislacionit në fuqi, procedurave të caktuara, planeve dhe afateve të miratuara
 • Bashkëpunon ngushtë me departamentet tjera të kompanisë në çështje ligjore me qëllim të sigurimit të konsistencës ligjore e rregullative midis njësive organizative si dhe pajtueshmërinë me legjislacionin në fuqi
 • Çdo detyrë tjeter që kërkohet nga kompania dhe që mund të përfshihet në natyrën e profesionit të juristit.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Diplomë universitare nga fusha e drejtësisë;
 • Të ketë të kryer provimin e Jurisprudencës;
 • Të mos jetë i dënuar për vepër penale;
 • Të ketë së paku pesë (5) vite përvojë në fushën juridike dhe tre (3) vite përvojë pune në pozitë udhëheqëse në institucione financiare;
 • Të ketë njohuri të mira lidhur me kornizën ligjore dhe rregulluese të sektorit të sigurimeve në Kosovë;
 • Përvoja e punës në lëminë e sigurimeve është përparësi;
 • Njohje e ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës me theks të veçantë të legjislacionit që zbatohet ndaj institucioneve financiare;
 • Të ketë reputacion të lartë profesional dhe integritet personal;
 • Vendimmarrës efektiv, vetinicues, i gatshëm për të marrë përgjegjësi;
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese, organizative dhe analitike;
 • Shkathtësi për menaxhimin e punës nën presion;
 • Njohja e mirë gjuhës angleze (në të shkruar dhe të folur), preferohet edhe njohja e gjuhës serbo-kroate;
 • Njohja e punës në kompjuter;

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kërkesës së shkruar për punë duhet bashkëngjitur dokumentacionin si në vijim:

 • Biografinë (CV-në) tuaj me foto
 • Dokumente të tjera mbështetëse mbi kualifikimin profesional
 • Së paku dy (2) Letra reference
 • Letër motivuese

Personat e interesuar duhet të dërgojnë e-mail në adresën Ardita.Ramaxhiku@eurosig-ks.com, deri me datë 16.02.2018.
Vetëm kandidatët që do të hyjnë në rrethin e ngushtë ftohen në intervistë ndërsa kandidatët që dorëzojnë dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.