Konkurs për vend të lirë pune

Kompania e Sigurimeve  “EUROSIG“ zyra qendrore, shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Auditor i Brendshëm

(1 vend pune)                                                                                               

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Planifikon dhe kryen auditimet sipas Statutit, Politikës dhe Procedurës së Auditimit të Brendshëm në kompani në përputhje me parimet profesionale dhe pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm;
 • Siguron që aktivitetet e kompanisë të jenë në harmoni me Statutin e Kompanise  si dhe me të gjitha rregullativat ligjore;
 • Përgatitë dhe kujdeset për implementimin e planit të auditimit;
 • Ekzaminon dhe vlerëson përshtatshmërinë dhe efikasitetin e sistemeve, operacioneve dhe proceseve të brendshme te kompanisë;
 • Përgatitë raporte të rregullta të auditimit dhe bashkëpunon në nivel grupi, si dhe detyra të tjera konform ligjit dhe rregullores përkatëse të BQK-së;
 • Rishikimi i sistemeve të themeluara për të siguruar pajtueshmëri me kërkesat ligjore dhe rregullative, kodin e sjelljes dhe implementimin e politikave dhe procedurave;
 • Testimin e besueshmërisë dhe përpikshmërisë së raportimeve rregullative;
 • Rishikimi i sistemeve të menaxhmentit dhe të informacioneve financiare, përfshirë sistemin elektronik të informacioneve të kompanisë;
 • Rishikimi i saktësisë dhe besueshmërisë së regjistrave të kontabilitetit dhe të raporteve financiare;
 • Raporton për çështjet e rëndësishme dhe rekomandon përmirësime të mundshme;
 • Raporton rregullisht mbi statusin dhe realizimin e Planit Vjetor;
 • Siguron mbështetje të nevojshme kontrolleve të jashtme, si BQK-së dhe auditorëve të jashtëm dhe monitoron implementimin e rekomandimeve të dhëna nga raportet e auditimit;

 

 

Kualifikimet

 • Përgaditja e lartë arsimore (diplomë universitare në Ekonomi-kontabilitet, financa apo të ngjashme);
 • Përvojë pune mbi 3 vite në fushën e auditimit;
 • Çertifikim nga ShKÇAK apo institucione të ngjajshme (kontabilist i çertifikuar ose auditor ligjor);
 • Eksperiencë pune menaxheriale në industrinë financiare mbi 3 vite;
 • Eksperiencë pune në sigurime e preferueshme;
 • Njohuri dhe përvojë lidhur me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF);
 • Njohje e gjuhës angleze;
 • Shkathtësi në përdorimin e programeve kompjuterike.

Të gjithë kandidatët/et përveç kushteve të veçanta, duhet të plotësojnë edhe këto kushte të përgjithshme:

Aftësi të mira analitike, komunikuese dhe prezantuese

Aftësi të mira të punës në ekip dhe në mënyrë të pavarur

Të ketë imazh profesional, etik dhe sjellje të mira.

 

 Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidati, duhet t`i dorëzoj këto dokumente në formë të skanuar në e-mailin hr@eurosig-ks.com

 • CV dhe Letër Motivuese
 • Diploma, çertifikime dhe trajnime/certifikime relevante
 • Dëshmi mbi përvojën e punës
 • Referenca nga punëdhënësi paraprak ose aktual

 

Informata të përgjithshme:

Kompania ofron mundësi të barabarta, inkurajon dhe promovon angazhimin e punëtorëve, pjesëtarë të të gjitha komuniteteve dhe të gjinive të ndryshme.

 

Afati i aplikimit është deri më datë 19 Mars 2020 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.