SIGURIMI NGA AKSIDENTET PERSONALE

Ky sigurim i dedikohet bizneseve dhe individëve që janë aktivë në punë, me këtë sigurim, punëtorët mbulohen për raste të ndryshme aksidentesh, apo pengesash të tjera për të punuar (sëmundjet etj). Ky sigurim mbron punëtorin, duke i siguruar atij/asaj kompensime të ndryshme, varësisht nga rasti si edhe biznesin nga humbjet financiare. (për më shumë referoju broshurës)