SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË PUBLIKE

Sigurimi i përgjegjësisë profesionale siguron mbulesë për paditë e ngritura ndaj të siguruarit/ës për shkak të neglizhencës së tyre profesionale të paqëllimshme. Ky sigurim ofron mbrojtje thelbësore financiare për një gamë të gjerë profesionesh. Që do të thotë se në rast se klienti ka humbje financiare si rezultat i ndonjë gabimi të paqëllimshëm, apo neglizhencë  profesionale të paqëllimshme, ky sigurim do të bartë koston e çdo dëmtimi të pagueshëm, apo të çdo pretendimi të ngritur.