KUR DUHET TË BËJ KËRKESË PËR KOMPENSIM DËMI?

Pas ndodhjes së ngjarjes së dëmit të siguruar me policën përkatëse të sigurimit, duke iu përmbajtur afatit kohor prej 48 orësh, ti duhet ta njoftosh kompaninë e sigurimeve dhe organet përkatëse (në raste policinë, zjarrfikësit etj.) dhe ta parashtrosh kërkesën në kompaninë e sigurimeve. Të gjitha informatat shtesë si edhe formularin e kërkesës për kompensim mund ta gjesh në ballinë të faqes sonë të internetit te rubrika” RAPORTO DËMIN”