KUR HYN NË FUQI POLICA E SIGURIMEVE – MBULESA SIGURUESE?

Pas nënshkrimit dhe pas pagesës së primit të sigurimit.