ÇFARË JANË KUSHTET E SIGURIMIT?

Kushtet e përgjithshme janë pjesë përbërëse e të gjitha llojeve të policave të sigurimeve. Në to janë të specifikuara të gjitha obligimet, apo detyrimet e kompanisë siguruese dhe të të siguruarit. Të gjitha kushtet e përgjithshme janë të miratuara nga Banka Qendrore e Kosovës. I gjithë sigurimi bazohet në këto kushte.