Ç’ËSHTË PRIMI I SIGURIMIT?

Primi i sigurimit është vlera të cilën i siguruari i obligohet siguruesit t’i paguajë me rastin e lëshimit dhe nënshkrimit të policës së sigurimit sipas afateve të caktuara në policën e sigurimit, apo në faturën e lëshuar nga siguruesi.