1. DËMET E SHKAKTUARA NGA AUTOMJETET E SIGURUARA ME POLISË T.P.L

Në rast të dëmit material në automjet dhe pronë, shkaktuar nga automjeti i

siguruar pranë K.S. EUROSIG Sh.A.:

Raportin e policisë.

Kërkesën për kompensimin e dëmit (d_2012).

Kopjen e letërnjoftimit.

Dëshminë mbi pronësinë.

Ekspertizë komunikacioni me fotot nga vendi i ngjarjes (nëse kërkohet).

Aktvendimin e gjykatës (nëse kërkohet ).

Në rast të dëmit jo material – lëndime:

Raportin e policisë.

Kërkesën për kompensimin e dëmit (d_2012).

Kopjen e letërnjoftimit ose Çertifikatën e lindjes.

Dokumentacionin mjekësor origjinal.

Dëshminë, lidhur me profesionin dhe punësimin e të të lënduarit.

Autorizimin nga i lënduari për personin, i cili është angazhuar për përfaqësimin

në procedurën e zhdëmtimit (nëse pala ka përfaqësues të autorizuar).

Ekspertizë komunikacioni me fotot nga vendi i ngjarjes (nëse kërkohet).

Aktvendimin e gjykatës (nëse kërkohet ).

Në rast të dëmit jo material – vdekje:

Raportin e policisë.

Kërkesën për kompensimin e dëmit (d_2012).

Çertifikatën e vdekjes.

Dokumentin e identifikimi.

Çertifikata e kurorëzimit në rast të martesës së të ndjerit.

Çertifikatën e bashkësisë familjare për familjen e të ndjerit.

Autorizimin e nënshkruar nga anëtarët madhor të familjes me të cilin autorizohet

anëtari i familjes, apo përfaqësuesi i autorizuar.

Ekspertizë komunikacioni me fotot nga vendi i ngjarjes (nëse kërkohet).

Aktvendimin e gjykatës (nëse kërkohet ).

2. SIGURIMI KASKO

Në rast të dëmit automjetin e siguruar KASKO, dokumentacioni që duhet të prezantohet është:

Raportin e policisë.

Njoftim dëmi KASKO (Shkarko).

Kërkesën për kompensimin e demit (Shkarko).

Dokument pronësie mbi automjetin.

Kopje e patent shoferit të drejtuesit të automjetit.

Autorizimin nëse automjeti është në pronësi tjetër.

3. AKSIDENTET PERSONALE

Në rast të lëndimit:

Kërkesën për kompensimin e dëmit (Shkarko).

Raportin mjekësor mbi shkallën e lëndimit apo paaftësisë së

përhershme/përkohshme.

Kopjen e policës së sigurimit.

Kopjen e letërnjoftimit.

Kopjen e kartelës bankare.

Në rast të vdekjes:

Kërkesën për kompensimin e dëmit nga ana e personit të autorizuar ligjërisht

(Shkarko).

Çertifikatën e vdekjes.

Kopjen e letërnjoftimit të të vdekurit.

Çertifikatën e bashkësisë familjare për familjen e të ndjerit.

Kopjen e llogarisë bankare të përfaqësuesit të autorizuar ligjor.

4. SIGURIMI I PRONES

Në rast të lëndimit:

Njoftimi i ngjarjes brenda periudhës kohore në zbatim të kushteve të kontratës

(polisës) (Shkarko).

Kërkesën për kompensimin e dëmit.

Raporti policor mbi ngjarjen.

Raporti I organeve të specializuara në varësi të ngjarjes (raporti I ekspertit të

zjarrit, fito-sanitar, agjencioni i veterinës dhe ushqimit etj).

Kopjen e letërnjoftimit.

Dëshminë mbi pronësinë.

5. SIGURIMI SHENDETSORE

I siguruari duhet të ketë dokumentacionin në vazhdim për ta paraqitur dëmin e shkaktuar në bazë të Sigurimit shëndetësor:

Kërkesën për kompensimin e dëmit.

Dokumentacioni mjekësor origjinal.

Faturat fiskale origjinale për të gjitha shpenzimet e kryera nga i siguruari.

Kopjen e kartelës bankare të përfituesit.

Kopjen e dokumentit të identifikimit.

6. SIGURIMI I MALLIT GJATE TRANSPORTIT

Raporti i policisë për dëmin e shkaktuar.

Kërkesa për raportim të demit.

Fletëngarkesa e mallrave të cilat kanë qenë duke u transportuar.

Dokumentet financiare të cilat dëshmojnë koston fillestare të mallit të dëmtuar.

Kopjet e dokumenteve identifikuese të transportuesit.

Dokumentet tjera specifike kërkohen varësisht nga rasti.

7. SIGURIMI I KONTRAKTOREVE NGA TE GJITHA RREZIQET

Në rast të dëmit material në pronë 

Raportin e policisë.

Kërkesën për kompensimin e dëmit.

Kopjen e letërnjoftimit.

Dëshminë mbi pronësinë.

Aktvendimin e gjykatës (nëse e ka).

Në rast të dëmit jo material – lëndime

Raportin e policisë.

Kërkesën për kompensimin e dëmit.

Kopjen e letërnjoftimit.

Dokumentacionin mjekësor origjinal.

Dëshminë, lidhur me profesionin dhe punësimin e të të lënduarit.

Autorizimin nga i lënduari për personin, i cili është angazhuar për përfaqësimin

në procedurën e zhdëmtimit (nëse pala ka përfaqësues të autorizuar).

Në rast të përgjegjësisë ndaj palëve të treta

Raportin e policisë, nëse egziston.

Kërkesën për kompensimin e dëmit.

Dokumentin e regjistrimit të biznesit apo të identifikimit varësisht ndaj kujt është

bërë dëmi (person fizik apo juridik).

Përshkrimin e detajizuar të dëmit/dëmeve të shkaktuara, në raste kur dëmi i

është shkaktuar pronës duhet të dorëzohen edhe fotografitë e dëmit të

shkaktuar.

Në raste kur dëmi i është shkaktuar personave duhet të dorëzohet raporti

mjekësor.

8. SIGURIMI I PERGJEGJESIVE DHE PRODUKTIT

Kërkesa për raportim të dëmit.

Raporti nga ndonjë organ zyrtar (policia, mjeku etj).

Përshrkimi i detajizuar i ngjarjes rreth shkaktimit të dëmit.

Sipas rastit, kompania e sigurimeve e informon të siguruarin se cilat procedura

tjera duhet ndjekur në raport me dëmin.

9. SIGURIMI I PERGJEGJESISE PROFESIONALE

Kërkesa për raportim të dëmit.

Raporti nga ndonjë organ zyrtar (policia, mjeku etj).

Përshrkimi i detajizuar i ngjarjes rreth shkaktimit të dëmit.

Sipas rastit, kompania e sigurimeve e informon të siguruarin se cilat procedura

tjera duhet ndjekur në raport me dëmin.

10. SIGURIMI I PARAVE NE KASAFORTE DHE NE UDHETIM ( CIS&CIT )

* Për të gjitha llojet e dëmeve, gjatë procedurës së trajtimit, mund të kërkohet

dokumentacion plotësues mbi ngjarjen, në rastet kur konsiderohet e nevojshme.