Afati për aplikim: 29 Shkurt – 04 Mars

 

Kerkesat per IT Security Administrator / System Network Administrator

Kandidati duhet të:

· Te ketë njohuri dhe përvojë me sistemin operativ Windows Server

· Te ketë njohuri me MS Exchange Server

· Te ketë njohuri me çështjet e sigurisë së sistemit informativ.

· Të ketë njohuri me virtualizim dhe me wmware.

Përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë të kryer fakultetin e inxhinierise kompjuterike dhe trajnime të ndryshme nga lëmia e sigurisë së sistemit informativ.

E preferueshme është njohja e gjuhës angleze dhe posedimi i patent shoferit, kat.B

Dokumentet e nevojshme:

– CV;

– kopjen e diplomës;

– kopjen e librezës së punës (nëse ka);

– çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në CV;

– letërnjoftimin (ID);

– vërtetimin e gjendjes shëndetësore;

– vërtetimin e gjendjes gjyqësore.

info@eurosig-ks.com